Roller i fotballgruppa

Det utarbeides rollebeskrivelser for de ulike rollene. Disse inneholder beskrivelse av oppdraget, mål for arbeidet. leveranser, samarbeid med andre roller, kompetansekrav og årshjul for oppgavene som skal utføres. Klikk på lenken på hver rolle for å lese beskrivelse av den enkelte rolle. 

Styremedlemmene har ansvar for å utføre oppgavene knyttet til ulike roller. I enkelte roller er det andre ressurspersoner i fotballgruppa som er ansvarlige. Enkelte av rollene "mangler" ansvarlig - ta kontakt hvis du har lyst til å bidra!

RolleHovedansvarAnsvarlig
Rekrutterings-ansvarligRekrutteringsansvarlig skal planlegge og gjennomføre oppstart av nye lag.Eidi Nafstad
DommeransvarligDommeransvarlig har ansvaret for å rekruttere og beholde dommere i klubben.Patrick Vagn Larsen
FIKS-ansvarligFIKS-ansvarlig skal sikre at lag påmeldes innen frist, at spillere er korrekt registrert i FIKS og at alle lagledere/trenere har kompetanse på bruk av FIKS. Rune Eriksen
Kvalitetsklubb-ansvarligKvalitetsklubbansvarlig følger opp at kriteriene for å være kvalitetsklubb er oppfylt.Janne Gamst Andersen
TreneransvarligTrenersvarlig skal sikre at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben, planlegge og gjennomføre trenerforum og følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål. 
Fair play-ansvarligFair play-ansvarlig er ansvarlig for å koordinere Fair Play-tiltakene i klubben og bruke Fair Play- programmet som en veileder. Vedkommende skal implementere klubbens verdier ut i praksis på feltet i trening og kamp.

Lagsroller - under utarbeidelse

For å etablere et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder. Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som foreldrekontakter. På hjemmekamper er det viktig at foreldre stiller som kampverter. Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. Mer detaljert rollebeskrivelse finnes som lenker for hver av rollene.

Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av fotballaktivitetene på trening, kamper og turneringer.

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre som kampverter, i dugnadsarbeid, samt fordele klubbhusvakter og andre oppgaver som tildeles laget.

Kampverter avlaster trener og lagleder på hjemmekamper. Kampvertenes viktigste oppgave er å skape en hyggelig atmosfære på kampene ved å ta imot bortetelaget, veilede tilskuere og andre og oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommere.

Oppdraget for alle rollene er å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter trening og kamper. Vi anbefaler alle å lese Norges Fotballforbunds sider om trenervett. Slik ønsker vi at klubbens trenere, lagledere og foreldre rundt lagene våre skal fremstå!


Husk at spillerne blir som deg, 

du er rollemodellen for spillerne!


Kompetanseplan

Holmlia Sportsklubb - fotball vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og tillitsvalgte. Oslo Fotballkrets tilbyr en rekke kompetansehevende tiltak som vil gjøre våre trenere, lagledere og tillitsvalgte trygge og kompetente.

Fotballgruppa ha utarbeidet et kompetanseplan for de ulike rollene i klubben. 

Styremedlemmer

Lagledere barnefotball

Lagledere ungdomsfotball

Trenere barnefotball

  • Delta på barnefotballkvelden - alle trenere på alle lag
  • Delta på Grasrotrenerkurs - minst en trener pr lag
    • 6 til 9 år: Grasrottrener 1: Barnefotballkurset 
    • 10 til 12 år: Grasrottrener 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
    • 12 til 13 år: Grasrottrener 3: Mot ungdom - flest mulig
  • Delta på trenerforum i klubbens regi

Trenere ungdomsfotball

Interessert i å delta på kurs?

Har du rolle som trener eller lagleder, er du velkommen til å delta på kurs i regi av Oslo Fotballkrets. Hold deg orientert om kurstilbudet ved å følge med på fotballkretsens kurssider. Når du har funnet et kurs-tidspunkt som passer, sender du epost til fotballgruppa - post@holmliafotball.org - som sørger for påmelding til ønsket kurs.

Powered by: Bloc